DEUTSCHENGLISH

Greece

National Flag of Greece

Players

Name   First Name
Rovithaki   Anastasia
Sagona   Georgia
Chrisanthi   Despina
Michailidou   Syrmatenia
Karatzoula   Martha
Antonopoulou   Panagiota
     

Officials

Name   First Name   Function
Boufesis   Nikolaos   Coach
Alvanos   Paraschos   Team Manager
         
Panagiota Antonopoulou
Panagiota Antonopoulou
Despina Chrisanthi
Despina Chrisanthi
Martha Karatzoula
Martha Karatzoula
Syrmatenia Michaeilidou
Syrmatenia Michaeilidou
Anastasia Rovithaki
Anastasia Rovithaki
Georgia Sagona
Georgia Sagona
Nikolaos Boufesis
Nikolaos Boufesis
 
 

Information on page Greece
Last update: Saturday, June- 7-2014